главная
о нас
контакты
продукция
рекомендуем
прайс-лист
отзывы
закупаем
вакансии
обратная связь
новости
 
регулярная информация
 
 
 
 
 
СП ЧАО "Софрахим" одно из первых совместных предприятий, организованных еще в Советском Союзе, и одно из немногих успешно работающих до сих пор.
Мы известны на рынке Украины как ведущее
предприятие в лакокрасочной отрасли Украины

и единственный производитель антикоррозионного средства Софеизации R 101 на пространстве СНГ.
 
 
 
 
Сегодня мы радикально изменили ассортимент выпускаемой продукции. Мы по-прежнему выпускаем полуфабрикатные лаки и начато производство карбамидных и эпоксидных смол.
Наши материалы предназначены для тех, кому важна надежность.
 
Для производства продукции высокого качества мы «Закупаем»
Любые вопросы легче решить вместе. Спрашивайте, предлагайте, пишите.
 
Команда СП ЗАО "Софрахим" состоит из опытных специалистов, мы растем, совершенствуемся, развиваемся на страничке
«Вакансия»
 
Для удобства посетителей сайта, наша продукция сгруппирована по категориям:
 
   
 
 
 
 

 

Шановний акціонер!

 

Спільне підприємство у формі приватного акціонерного товариства «Софрахім», що розташоване за адресою: 51400, Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул.Заводська, 44 повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 07 квітня 2017 року в м.Павлоград по вул.Заводська, 44 в приміщенні  заводоуправління Державного підприємства «Науково-виробниче об’єднання  «Павлоградський хімічний завод» в кімнаті 1 об 1100 . Початок реєстрації акціонерів з 1000 до 1030  07 квітня 2017 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складений станом на 24:00 03.04.2017р. відповідно до Закону України «Про депозитарну діяльність».

 

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та секретаря зборів, обрання лічильної комісії та затвердження регламенту і порядку проведення зборів.

2. Звіт дирекції Товариства про результати виробничо-господарської діяльності підприємства за 2016 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

4. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

5. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплат.

6. Затвердження бюджету Товариства на 2017 рік.

7. Вирішення питання перспективи діяльності Товариства.

8. Затвердження нової редакції статуту Товариства.

9. Прийняття рішення про попереднє  схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2017 року та першого кварталу 2018 року.

10. Прийняття рішення про кредитування Товариства в 2017-2018 роках.

 

Основні   показники   фінансово-господарської   діяльності підприємства (тис.грн.)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів                              

14107

15001

Основні засоби                              

3757

3944

Довгострокові фінансові інвестиції 

12

12

Запаси  

6348

7626

Сумарна дебіторська заборгованість

1673

1923

Грошові кошти та їх еквіваленти

1973

1284

Нерозподілений прибуток                     

11304

12126

Власний капітал                             

13913

14611

Статутний капітал                           

281

281

Довгострокові зобов'язання                  

-

-

Поточні зобов'язання                        

194

390

Чистий прибуток (збиток)

(698)

496

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1124000

1124000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

30

43

 

         

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.sofrachime.com.

       Відповідно ст.36 «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства, від дати надіслання повідомлення  про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  кожен акціонер має  можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням Товариства:  м.Павлоград,  вул.Заводська, 44 в приміщенні офісу СП ПРАТ «Софрахім» у  робочі  дні: з понеділка по п’ятницю, у робочий  час: з 800 до 1700.  Також,  за заявою акціонера, у строк не пізніше 15 днів до дати проведення зборів, документи, необхідні для прийняття рішення можуть бути надіслані  поштою.

        Відповідальна особа – головний бухгалтер Коломойцева В.В.

             Дирекція СП ПРАТ «Софрахім»    

  

Проекти рішень до питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів СП ПРАТ «Софрахім» 07.04.2017р.